• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Regulamin

     1. Postanowienia ogólne
     2. Definicje
     3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
     4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
     5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
     6. Tryb postępowania reklamacyjnego
     7. Własność intelektualna
     8. Postanowienia końcowe

      

     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
      1. Strona www.antrans-oil.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
      2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.antrans-oil.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
      3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.antrans-oil.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
      4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.antrans-oil.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
      5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
       1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
       2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
       3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
     2. DEFINICJE
      1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.antrans-oil.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
      2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
      3. USŁUGODAWCA – Andrzej Czerwiński wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. ANTRANS Andrzej Czerwiński, adres siedziby: ul. Krótka 4, 55-040 Kobierzyce, adres do doręczeń: ul. Krótka 4, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8971126966, REGON: 930516169, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. +48 501 519 240.
      4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
      5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
      6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
     3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
      1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
       1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
       2. korzystanie z Newslettera,
      2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
     4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
      1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
      2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
       1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
       2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
      3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
       1. komputer z dostępem do Internetu,
       2. dostęp do poczty elektronicznej,
       3. przeglądarka internetowa,
       4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
      4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
      5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
      6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
     5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
      1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
       1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
       2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
       3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
       4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
      2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
     6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
      1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
       1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
       2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
       3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
       4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
     7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
      1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.antrans-oil.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.antrans-oil.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.antrans-oil.pl, bez zgody Usługodawcy.
      2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.antrans-oil.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
     8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
      1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
      2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
     back to top
     Filtry